प्रश्नसंच ८४ - [अर्थशास्त्र]

[प्र.१] भारतात खालीलपैकी कोणत्या चलन पुरवठा मापन पद्धतीचा अवलंब केला जातो?
१] M1, M2
२] M1, M2, M3
३] M1, M2, M3, M4
४] यापैकी नाही

उत्तर
२] M1, M2, M3
------------------
[प्र.२] भारतात टांकसाळी खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी नाही?
१] मुंबई
२] कलकत्ता
३] हैद्राबाद
४] दिल्ली

उत्तर
४] दिल्ली
------------------
[प्र.३] खालीलपैकी कोणत्या पैशाचा M1 चलन पुरवठा मापन पद्धतीत समावेश होतो?
१] लोकांजवळील चलनी नोटा व नाणी
२] जनतेच्या बँकांमधील मागणी ठेवी
३] RBI मधील इतर ठेवी
४] जनतेच्या बँकांमधील मुदत ठेवी  

उत्तर
४] जनतेच्या बँकांमधील मुदत ठेवी
------------------
[प्र.४] चलनी नोटांचा समावेश _ _ _ _ _
१] प्रतिक चलनात होतो
२] प्रमाणित चलनात होतो
३] कायदेशीर चलनात होतो
४] वरील सर्व

उत्तर
३] कायदेशीर चलनात होतो
------------------
[प्र.५] चुकीची जोडी ओळखा
अ] M1 - संकुचित पैसा
ब] M3 - विस्तृत पैसा
क] M2 - संकुचित पैसा

१] अ आणि क
२] फक्त अ
३] फक्त ब
४] फक्त क
:)  उत्तर : ४] फक्त क :)

उत्तर
४] फक्त क
------------------
[प्र.६] राष्ट्रीय नदी कृती आराखड्यासंबंधी योग्य विधाने निवडा.
अ] देशातील प्रमुख प्रदूषित नद्यांचे शुद्धीकरण करणे.
ब] या योजनेत केंद्राचा वाटा ७०% आहे.
क] या योजनेअंतर्गत नदी जोड प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे.

१] फक्त अ
२] फक्त अ आणि ब
३] फक्त अ आणि क
४] वरील सर्व

उत्तर
२] फक्त अ आणि ब
------------------
[प्र.७] खालीलपैकी कोणत्या बाबींचा चलन पुरवठ्यात समावेश होतो?
अ] जनतेच्या बँकांमधील ठेवी
ब] जनतेच्या स्वताच्या हातातील पैसा
क] स्थानिक सरकार, वित्तीय संस्था यांच्याजवळील पैसा
ड]  RBI बँकेमधील विविध राखीव निधी

१] फक्त अ
२] फक्त अ आणि ब
३] फक्त अ, ब आणि क
४] वरील सर्व

उत्तर
३] फक्त अ, ब आणि क
------------------
[प्र.८] १९७७ साली कोणत्या समितीच्या शिफारशीवरून RBI ने चलन पुरवठा मापन पद्धतीचा अवलंब केला?
१] केल्विन
२] रेडक्लिफ
३] होलब्रुक
४] एन.माधवन

उत्तर
२] रेडक्लिफ
------------------
[प्र.९] अयोग्य विधान ओळखा
चलनवाढीच्या काळात  . . . . . . . . . . . .
१] वस्तू व सेवांच्या किंमती वाढतात
२] चलनाची खरेदीशक्ती कमी होते
३] लोकांच्या हातात मुबलक पैसा असतो
४]  चलनाची खरेदीशक्ती वाढते

उत्तर
४] चलनाची खरेदीशक्ती वाढते
------------------
[प्र.१०] भारताबाहेरील उद्योगसमूहाने भारतात गुंतवणूक केल्यास भारताच्या चलन पुरवठ्यात . . . .
१] वाढ होईल
२] घट होईल
३] काहीही परिणाम होणार नाही
४] यापैकी नाही

उत्तर
१] वाढ होईल
------------------