प्रश्नसंच १०३ - [इतिहास]

[प्र.१] अहमदाबाद कापड कामगार संघटना कोणी स्थापन केली?
१] मृदुला साराभाई
२] एन.एम.जोशी
३] व्ही.व्ही.गिरी
४] एम.के.गांधी

उत्तर
४] एम.के.गांधी
------------------
[प्र.२] १९०९ मध्ये पंडित मदन मोहन मालवीय यांनी कोणते वृत्तपत्र सुरु केले?
१] फ्री इंडिया
२] नया भारत
३] इंडीपेंडॅंट
४] लीडर

उत्तर
४] लीडर
------------------
[प्र.३] क्रिप्स योजनेस "पोस्ट डेटेड चेक" असे कोण म्हणाले?
१] लोकमान्य टिळक
२] न्या.रानडे
३] दादाभाई नौरोजी
४] महात्मा गांधी

उत्तर
४] महात्मा गांधी
------------------
[प्र.४] खालीलपैकी कोणता उठाव सिन्दो आणि कान्हो यांच्याशी संबंधित आहे?
१] १९५५ चा संथाल उठाव
२] १९२०-२७ चा कोल उठाव
३] १८०४-१९०० मुंडा उठाव
४] १८०४-१८१७ ओरिसातील जमीनदारांचा उठाव

उत्तर
१] १९५५ चा संथाल उठाव
------------------
[प्र.५] मद्रास महाजन सभेची स्थापना केव्हा झाली?
१] १८८२
२] १८८३
३] १८८४
४] १८८५

उत्तर
३] १८८४
------------------
[प्र.६] यमुना पर्यटन हि कादंबरी कोणी लिहिली?
१] बाबा पदमजी
२] दादोबा पांडुरंग तर्खडकर
३] आचार्य अत्रे
४] आचार्य विनोबा भावे

उत्तर
१] बाबा पदमजी
------------------
[प्र.७] अमरावती येथे श्रद्धानंद छात्रालय कोणी सुरु केले?
१] विनोबा भावे
२] प्र.के.अत्रे
३] पंजाबराव देशमुख
४] वि.रा.शिंदे

उत्तर
३] पंजाबराव देशमुख
------------------
[प्र.८] अयोग्य विधान निवडा.
१] राष्ट्रीय सभेने पहिल्या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार घातला.
२] गांधीजी दुस-या गोलमेज परिषदेला हजर होते.
३] दुस-या गोलमेज परिषदेनंतर गांधी-आयर्विन करार झाला.
४] जातीय निवाडा हा गोलमेज परिषदेशी संबंधित होता.

उत्तर
३] दुस-या गोलमेज परिषदेनंतर गांधी-आयर्विन करार झाला.
------------------
[प्र.९] ब्रिटिशांनी फुलेंच्या स्त्री शिक्षण कार्यास कशाद्वारे मदत केली?
१] दक्षिण प्राईज फंड
२] महिला मुक्ती फंड
३] पुणा विकास फंड
४] महिला शिक्षण फंड

उत्तर
१] दक्षिण प्राईज फंड
------------------
[प्र.१०] इकता पद्धत सर्वप्रथम कोणी सुरु केली?
१] बल्बन
२] इल्तमश
३] रझिया सुलतान
४] कुतुबुद्दीन ऐबक

उत्तर
२] इल्तमश
----------------------------