प्रश्नसंच ११७ - [सामान्य विज्ञान]

[प्र.१] खालीलपैकी कोणता प्राणी उभयलिंगी नाही?
१] हायड्रा
२] गांडूळ  
३] लिव्हरफ्लूक  
४] खेकडा

उत्तर
४] खेकडा
----------------
[प्र.२] अन्नाचे पचन कोठे होते?
१] जठर
२] मोठे आतडे
३] लहान आतडे
४] यकृत

उत्तर
३] लहान आतडे
----------------
[प्र.३] हळद झाडाच्या कोणत्या भागापासून बनवितात?
१] मूळ
२] फळ
३] खोड
४] बिया

उत्तर
३] खोड
----------------
[प्र.४] किडनीस्टोन कोणत्या पदार्थामुळे होतो?
१] कॅल्शियम ऑक्झालेट
२] कॅल्शियम कार्बोनेट
३] कॅल्शियम फॉरमेट
४] १ आणि २ दोन्ही

उत्तर
१] कॅल्शियम ऑक्झालेट
----------------
[प्र.५] नुकत्याच जन्मलेल्या बाळाच्या शरीरात अंदाजे किती हाडे असतात?
१] २०६
२] २३०
३] २८०
४] ३००

उत्तर
४] ३००
----------------
[प्र.६] मानवी शरीरातील रक्तामध्ये जीवनरस (Plasma) चे प्रमाण किती असते?
१] ३५ टक्के .
२] ६५ टक्के
३] ५० टक्के
४] ८० टक्के

उत्तर
२] ६५ टक्के
----------------
[प्र.७] खालीलपैकी कोणत्या घटकाच्या कमतरतेमुळे मधुमेह होतो?
१] साखर
२] इन्सुलिन
३] जीवनसत्वे
४] कॅल्शियम

उत्तर
२] इन्सुलिन
----------------
[प्र.८] ल्युकेमिया हा कशाशी निगडीत रोग आहे?
१] फुप्फुसांशी
२] रक्ताशी
३] त्वचेशी
४] मज्जासंस्थेशी

उत्तर
२] रक्ताशी
----------------
[प्र.९] दगडफूल (Lichen) हे कशाचे बनलेले असते?
१] शैवाल + जीवाणू
२] शैवाल + विषाणू
३] शैवाल + कवके
४] जीवाणू + कवके

उत्तर
३] शैवाल + कवके
----------------
[प्र.१०] सस्तनी प्राण्यांमध्ये रक्त हे _ _ _ _ _ _ _ असते.
१] उष्ण
२] शीत
३] वरील दोन्ही
४] यापैकी नाही

उत्तर
१] उष्ण
----------------